• Şirket İç düzenlemeleri,
 • Personel istihdamı,
 • Hukuki inceleme ve raporlama hizmetleri,
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı,
 • Olası uyuşmazlıklar dikkate alınarak başarılı ve iyi işleyen, şirketlere ilişkin her türlü sözleşmelerin hazırlanması (kuruluş sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, mal alım-satım sözleşmeleri, franchising sözleşmeleri, acente sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri,
 • yüklenici sözleşmeleri, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri ve diğer ticari sözleşmeler) ve sözleşme içeriği hakkında bilgilendirilmesi,
 • Yeni çıkan kanunlar ve yönetmelikle ile ticari uygulamalardaki değişiklikler ve bunların müvekkile olabilecek etkileri konusunda bilgilendirmelerin yapılması
 • Hukuki meselelerde sözlü ve yazılı danışmanlık verilmesi,
 • Hukuki risklerin engellenmesini veya azaltılmasını sağlayacak önlemlerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
 • Şirketlerin çalışanları ile olan mevcut sözleşmeleri doğrultusunda iş ilişkilerinin gözden geçirilmesi,
 • Danışanları herhangi bir adım atmadan önce hukuki anlamda bilgilendirmek ve böylece ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçmek,
 • Danışanları; dava, icra ya da şikâyet gibi hukuki süreçler konusunda bilgilendirmek ve gerekli olan durumlarda müdahil olmak,
 • Ticari şirketlerin günlük faaliyetlerine ilişkin her türlü sorunun cevaplanması.

 

1

Danışmanlık Hizmetleri

 • Ticari alacaklar ile ilgili davalar
 • Ticari sözleşmelerin yorumlanması revize edilmesi ve hazırlanması
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 • Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davaları
 • Ulusal şirketlerin kuruluşu
 • Şirket birleşmeleri ve devralmaları
 • Hissedarlık sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Distribütörlük sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Franchising sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Satım sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Mal alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Acente sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • İş akitlerinden kaynaklanan davalar
 • Genel kurul iptal davaları
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren taşıma işinden kaynaklanan davalar
 • Acentelik Sözleşmesi hazırlanması
 • Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması
 • Lisans Sözleşmesi hazırlanması
 • Franchise Sözleşmesi hazırlanması
 • Şirket Satışı ve Şirket Satın Alma Sözleşmeleri ve bağlı davalar

2

Şirketler Hukuku

·         Boşanma ve soy bağı davalarının yürütülmesi,

·         Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,

·         Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,

·         Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,

·         Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,

·         Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,

·         Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,

·         Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,

·         Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,

·         Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,

·         Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

3

Aile Hukuku

 • Soruşturma aşamasında şüpheli veya sanık müdafiiliği,
 • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarının mağdur veya müşteki vekili olarak takibi,
 • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davalarında mağdur veya müşteki vekili olarak takibi,
 • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
 • Tutuklamaya itiraz başvurusu,
 • Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
 • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
 • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.

4

Ceza Hukuku

 • Her türlü icra takibinin hazırlanması ve işlemlerin takibi
 • Haciz işlemleri
 • Borca ve takibe itiraz işlemleri
 • İtirazın iptali davaları
 • İtirazın kaldırılması davaları
 • Menfi tespit davaları
 • İstirdat davaları
 • Çek, bono ve senet tahsili
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi davaları
 • İhtiyati haciz kararı alınması
 • Karşılıksız çek davaları
 • İflas hukuku işlemleri
 • İflasın ertelenmesi davaları
 • Yedieminliği suistimal davaları

5

İcra ve İflas Hukuku

5684 sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen kişiler arasında, sigorta şirketleri arasında, sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla sigorta ve reasürans şirketleri nezdinde kurulmuş bir birimdir. Uyuşmazlıklar bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir. Kendisine yapılan başvurulara konu olan uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir şekilde çözülmesi hedefinden yola çıkan komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanı tanıyan yeni ve pratik bir alternatif sunmaktadır. Komisyona intikal uyuşmazlıklar kanunda belirtilen süre sınırları içerisinde bağımsız hakemlerce gerçekleştirilir.

Sigorta şirketine veya Tahkim Komisyonuna başvuru sürecinde profesyonel hizmet almak hem işlemlerin hızlanmasını sağlayacak, hem de eksik veya hatalı işlem sebebiyle ortaya çıkabilecek hak kayıplarının önüne geçecektir. İlgili mevzuatın uygulanması ve sürecin hızlandırılması için Sigorta Tahkim Avukatı sizin yerinize gerekli tüm işlemleri gerçekleştirir, yazışmaları yapar ve sürecin sorunsuz devam ederek hızlıca sonuç almanızı sağlar.

Mustafa Özdemir Hukuk Bürosu olarak Sigorta Tahkim Avukatlığı hizmeti vermekteyiz. Bu hizmet kapsamında sigorta şirketleri ile olan tüm uyuşmazlıklarınızla (Trafik Kazasından kaynaklı değer kaybı talepleriniz, pert işlemi gören araçlarınız ile ilgili pert farkı talepleriniz, iş kazası sonucunda ödenen Maddi-Manevi Tazminat ödemelerinin sigorta şirketinden tahsili vb. ) ilgili başvurularınızı yapmakta, süreci takip etmekte ve hızlandırılması için gerekli tüm işlemleri ve yazışmaları yapmakta ve karar sonucunda da kararın infazı için gerekli icra işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

6

Sigorta Tahkim Komisyonu

 • Tapu iptali ve tescil davaları
 •  Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 •  Kentsel dönüşüm kapsamında kaynaklanan davalar
 •  İmar planının iptali ve değiştirilmesinden kaynaklanan davalar
 • Kamulaştırma davaları
 • Hukuki el atma – fiili el atma davaları
 • İzale-i şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 • Mülkiyetin tespiti davaları
 • Şufa davası
 • Satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Kadastro davaları
 • Kiralananın tahliyesi davaları
 • Kira sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Kira değer tespiti davaları
 • Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz mal edinimleri
 • İpoteğe ilişkin davalar
 •  İntifa ve geçit hakkından kaynaklanan davalar

7

Gayrimenkul Hukuku

·         Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli,

·         İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması,

·         Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması,

·         İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi,

·         Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması,

·         İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması,

·         Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi,

8

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

·          Başta Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları olmak üzere,

·         Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,

·         Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,

·         Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,

·         Mirasta tenkis davası,

·         Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,

·         Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.

9

Miras Hukuku

·         Vasi-Kayyım Atanması,

·         Ad-Soyad Değişikliği,

·         Nesep Davaları,

10

Kişiler Hukuku

 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
 • İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
 • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
 • Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.

11

Tazminat Hukuku

 • Sigorta ile ilgili tazminat davaları
 • Kasko sigortası İle ilgili davalar
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat davaları
 • Maddi hasarlı kazalarda maddi-manevi tazminat davaları
 • Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları
 • Kara, hava ve deniz taşımacılığında oluşan kazalarda maddi ve manevi tazminat davaları
 • Kara, Deniz ve hava yük ve kargo taşımacılığından kaynaklanan tazminat davaları
 • Hayat ve maluliyet sigortası davaları
 • Can kaybından doğan sigorta davaları
 • Yangın sigortasından kaynaklanan davalar
 • Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
 • Tıbbi uygulama hatasına ilişkin sigorta davaları
 • Ferdi kazalara ilişkin davalar

12

Sigorta Hukuku

 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması davaları
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının tenfizi davaları
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen velayet kararlarının tanınması davaları
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen velayet kararlarının tenfizi davaları
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen vesayet kararlarının tanınması davaları
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen vesayet kararlarının tenfizi davaları

13

Tanıma ve Tenfiz Hukuku

 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Satış Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Acentelik Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Ariyet Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Devre Mülk Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Banka Teminat Mektupları hakkındaki uyuşmazlıklar
 • Bayilik Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Sulh Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Cari Hesap Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Borcu üstlenme sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Danışmanlık Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Distribütörlük Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Enerji Satış Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Kira Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Faktöring Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Hizmet Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • İştira Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • İşbirliği Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Ön alım hakkı Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Geri Alma Hakkı Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Yayın Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar

14

Sözleşmeler Hukuku

 • Müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Ticaret adı ve işletme ünvanı işlemleri, ticaret ünvanının korunması ve ünvana tecavüze karşı hukuki koruma
 • Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili
 • Ortakların kişisel alacaklarının takibi
 • Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar
 • Sermaye artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini
 • Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri
 • Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü
 • Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili
 • Hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımı
 • Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafın çözümlenmesi
 • Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeye ilişkin ihtilafların hukuki takibi
 • Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri

15

Ticaret Hukuku

 • Bankalar tarafından alınan haksız dosya masrafların iadesi davaları
 • Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin davalar
 • Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklar davalar
 • Sözleşmedeki haksız şartlardan kaynaklanan davalar
 • Kapıda satış, internet satışları, kampanyalı satışlar, taksitle satışlardan kaynaklanan davalar
 • Devre mülk, paket tur, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
 • Bayilik ve distribütörlük ilişkilerinden kaynaklanan davalar
 • Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
 • Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması
 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvuru yapılması
 • Tüketici Hakem Heyeti Başvurularına karşı savunmada bulunmak.

16

Tüketici Hukuku

İdare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirler. İdarenin bu sınırların dışına çıkması ya da yasaların öngörmediği bir şekilde davranması halinde kişilere karşı olan sorumluluk ve yaptırımları düzenler. İdare kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Fakat uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine sebebiyet veren hukuka aykırı idari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanmaktadır.  T.C. Anayasasında da belirtildiği gibi idarenin her türlü işlem ve eylemlerin karşı yargı yolu açıktır. Bu tür işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargıda görülmektedir.  İdare hukukunda başvuru şekilleri ve süreler son derece hassas usuli kurallara bağlanmıştır. İdarenin yaptırım gücü, ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeler çerçevesinde korunması zorunludur...

17

İdare Hukuku

 • Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler hakkında davalar
 • Vergi Dairelerince tesis edilen para cezaları hakkında davalar
 • Vergi suç ve cezaları ile ilgili davalar
 • Ödeme Emirleri, Vergi Cezası, Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük, Vergi Ziyaı, Gümrük Cezaları ile ilgili davalar
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada düzeltme yoluyla çözümü
 • Vergi uyuşmalıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü
 • Vergi İnceleme Raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık
 • Şirketlerin vergi mevzuatı çerçevesinde denetlenmesi, aksaklıkların düzeltilmesi
 • Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözümü

 

18

Vergi Hukuku

 KVKK DANIŞMANLIĞI 

Uzun yıllardır tasarı halinde bekleyen ve 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.
Kanun’da belirtilen istisnalar haricinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek; üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılamayacaktır. Kanun’da ayrı ayrı maddelerde de belirtilmiş olan bu maddelere uyulmaması halinde, kurumlar idari para cezasına çarptırılabileceklerdir. Kanuna göre kişisel verileri ihlal edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ayrıca bu veriyi ihlal yolu ile ele geçiren kişiye de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir. İdari para cezaları ise yerine getirilmeyen madde(lere) göre değişmek üzere 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar artabilmektedir.
KVKK veri işleyenlere (şirketlere) ciddi yükümlülükler getirmektedir.

 

 KVKK Danışmanlığı adı altında Mustafa Özdemir Hukuk Bürosu olarak vermiş olduğumuz hizmetler ; 

 •  Kurum VERBİS kayıt öncesinde aşağıdaki aşamalardan oluşan veri envanterinin hazırlaması gerekmekte olup envanter hazırlama işlemi,

 -Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri

-Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

-Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkında açıklama

-Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları

-Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler

-Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler

-Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreden oluşmaktadır.

 • Verbis sistemine kaydolma,
 •  Açık rıza metinleri , aydınlatma metinleri, Gizlilik Taahhütnameleri hazırlanması
 • Veri Sorumluları Sicil Kayıt Formları hazırlanması,
 • Denetim Raporu hazırlanması,
 • Risk Analizi hazırlanması,
 • Veri işleme politikası oluşturma ve yayımlama,
 • KVKK’nın belirlediği idari ve teknik (bilgi işlem altyapısına yönelik) tedbirleri uygulama,
 • Müşteri, çalışan vb. başvurucuların başvurularına, şikâyetlerine cevap verecek sistem kurma,
 • KVKK’ya uyum sağlanması ve denetim ile şikayet durumunda yaptırımlar ile karşılaşmamak için önlemlerin alınması ,
 • Kişisel verilerinizin yanlışlıkla ya da kötü niyetli kişiler tarafından dışarıya aktarılmasını, veri kaybı veya veri sızıntısını önlemeyi ya da yapılan işlemi raporlamayı kapsayan güvenlik çözümleri sunmaktayız.

 1) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır? 

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bu doğrultuda, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış olup, öngörülen usul ve esasların tüm kurum ve kuruluşlar açısından uygulanması benimsenmiştir. Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes Kanun kapsamındadır.

 2) KVKK Kapsamında Nasıl Cezalar Uygulanacaktır? 

KABAHATLER

-Aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmezse: 5.000-100.000 TL

-Kişisel verilerin güvenliği yükümlülüğünü yerine getirmezse: 15.000-100.000 TL

-Veri sorumluları sicile kayıt edilmez ve bildirim yapılmazsa: 20.000-1.000.000 TL

-Kurul kararını yerine getirmezse: 25.000-1.000.000 TL

SUÇLAR

-Kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek:1-3 Yıl

-Nitelikli kişisel verileri hukuk aykırı kaydetmek: 1,5-4,5 Yıl

-Kişisel verileri başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek: 2-4 Yıl

-Kanunla belirlenen süreler geçmiş olmasına rağmen verileri yok ememe:1-2 Yıl

-Ceza muhakemesi Kanunu’na göre silinmesi gerekenleri silinmemesi: 1,5-3 Yıl

 3) Kişisel Veri Nedir? 

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

 4) Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Veri Ne Demektir? 

Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

5 ) Açık Rıza Nedir? 

Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan özgür irade açıklamasıdır.

 6) Veri Sorumlusu Kimdir? 

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir. Veri sorumlusu, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

 7)Kişisel veriyi işlerken Amacın Meşru Olması Ne Demektir? 

Amacın meşru olması; veri sorumlusunun işlediği verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelmektedir. Örneğin, bir hazır giyim mağazasının, müşterilerinin kimlik ve iletişim bilgilerini işlemesi meşru amaç kapsamındayken, anne kızlık soyadını işlemesi meşru amaç kapsamında değerlendirilemeyecektir

19

KVKK

Mustafa Özdemir Hukuk, Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan – uzman arabulucu kadrosu ile aşağıdaki hususlarda gerek müvekkillerimize ait taraf vekilliği gerekse de ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir.

 

 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları 
 • Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak
 • Maddi-manevi tazminat
 • Borç-alacak ilişkisi 
 • Sigorta koop.sorumluluğu - zarar tazmini 
 • Mal rejimi 
 • Nafaka 
 • Kira alacağı 
 • Zarar tazmini 
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık 
 • Hisse devri
 • Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • Miras taksimi 
 • Ortaklığın feshi 
 • Tahliye 
 • Tapu iptali ve tescil
 • Ön alım hakkının kullanılması 
 • Taşınmaz taksimi 
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık 
 • Taşınmaz devri 
 • Ticari ortaklıktan ayrılma 
 • Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar 
 • Yerine getirme 
 • Taşınır devri 
 • Tüketici hukukundan kaynakalanan uyuşmazlık 
 • Aile hukuku (nişan bozulması) 
 • Ecrimisil - meni müdahale 1 telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak
 • Haksız el atmanın önlenmesi - eski haline getirme 
 • Maddi-manevi tazminat 
 • Katılma alacağı 
 • Taşınır iadesi 
 • Tazminat ihtilafının giderilmesi 
 • Diğer davalar  (kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda ) 

20

Arabuluculuk

21

Borçlar Hukuku